Algemene voorwaarden Loes van Bree Begeleiding bij Ontwikkeling

Algemene voorwaarden Loes van Bree Begeleiding bij Ontwikkeling

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor overeenkomsten met Loes van Bree Begeleiding bij Ontwikkeling (BBO), beter bekend als Leidsvrouw.
 2. Loes van Bree Begeleiding bij Ontwikkeling verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie, bedrijfsgegevens en dergelijke van u en uw organisatie.
 3. U bent ‘Opdrachtgever’ op het moment dat u zelf of als vertegenwoordiger van een organisatie opdracht geeft voor een teaminterventie, training, coaching, enz.

Artikel 2: Auteursrechten

1. De auteursrechten van materiaal dat Loes van Bree BBO ontwikkelt ligt bij haar. Zij blijft eigenaar van auteurs-, handelsnaam-, intellectueeleigendoms- en andere rechten. U mag deze rechten alleen voor uzelf gebruiken.

Artikel 3: Annulering, verandering en ontbinding van opdracht

 1. Als opdrachtgever kunt u per mail en telefonisch annuleren. Mijn contactgegevens zijn: loes@leidsvrouw.nl, 06-18286011
 2. Bij ziekte, overmacht, onvoorziene omstandigheden van Loes van Bree BBO meldt Loes van Bree BBO dit direct aan u. Loes van Bree BBO doet haar uiterste best om gelijkwaardige vervanging te regelen zodat uw opdracht doorgang kan vinden maar behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met u geheel of gedeeltelijk uit te stellen of op te zeggen zonder schade te hoeven vergoeden. Het uitgevoerde gedeelte van de opdracht en declaraties van gemaakte kosten moet u vergoeden.
 3. Na uw akkoord is het niet meer mogelijk om kosteloos te annuleren of vastgestelde data te wijzigen. Vanaf dat moment gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  • Als opdrachtgever kunt u enkel kosteloos een gehele of gedeeltelijke teaminterventie, training, coachingstraject enz. annuleren als u dat doet tot acht weken voor aanvang.
  • Bij annulering of wijziging tussen 8 en 4 weken voor aanvang van uw opdracht brengt
  • Loes van Bree BBO u 50% van de opdrachtsom in rekening.
  • Bij annulering of wijziging tussen 4 en 2 weken voor aanvang van uw opdracht brengen
  • brengt Loes van Bree BBO u 75% van de opdrachtsom in rekening.
  • Bij annulering of wijziging binnen 2 weken voor aanvang van uw opdracht brengt Loes
  • van Bree BBO u 100% van de opdrachtsom in rekening.
  • Reeds bestede tijd voor ontwikkeling, voorbereiding, advies in uw opdracht, wordt 100%
  • in rekening gebracht bij annulering of verplaatsing.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

 1. Loes van Bree BBO hanteert een dagdeelprijs van € 800,00 exclusief 21% btw, literatuur, reis- en verblijfkosten. Zij bepaalt hoeveel voorbereidingstijd en evaluatietijd inhoudelijk redelijk is bij een opdracht.
 2. De facturatie vindt plaats na akkoord op de offerte. U betaalt dus in één keer, voor aanvang van de opdracht. U laat Loes van Bree BBO weten naar welk emailadres de digitale factuur verstuurd dient te worden. Indien u wenst dat er een kenmerk op de factuur geplaatst wordt, zoals een kostenplaats of bestelnummer, kunt u dit bij uw akkoord op deze aanvraag kenbaar maken. De betalingstermijn is 30 dagen.
 3. Bij een langdurig traject (langer dan 3 maanden) is het mogelijk in 2 termijnen te betalen. Als u als opdrachtgever dit wil, overlegt u met Loes van Bree BBO.
 4. U betaalt volgens de betaalinstructie op de factuur. Als u niet op tijd betaalt, heeft Loes van Bree BBO het recht om, na een herinnering, het traject/de opdracht te annuleren en een incassotraject te starten. Bij een incassotraject wordt de factuur verhoogd met de verschuldigde rente en incassokosten.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Loes van Bree BBO voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakvrouwschap uit.
 2. Loes van Bree BBO is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Loes van Bree BBO toerekenbare tekortkoming en de aansprakelijkheid is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht.